Cautare
Responsabil financiar

Răspunde de implementarea proiectului din punct de vedere financiar, asigura plata, serviciilor, taxelor şi comisioanelor prevăzute, va întocmi şi actualiza graficul cererilor de rambursare, elaborează cererile de rambursare a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi a TVA; colaborează cu Direcţia Economică pentru realizarea evidenţei contabile a proiectului; colaborează cu auditorul pentru întocmirea rapoartelor de audit ale proiectului; întocmeşte raportările financiare periodice către finanţator; asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacţiilor financiare legate de implementarea proiectului; colaborează cu Direcţia Economică în vederea realizării înregistrărilor contabile separate şi  transparente ale implementării proiectului; asigură buna desfăşurare a activităţilor financiare şi realizarea documentaţiilor pentru efectuarea decontărilor şi a rambursărilor cu firmele contractante şi cu Autoritatea Contractantă; se asigură de eligibilitatea cheltuielilor care sunt trimise spre decontare; colaborează cu Direcţia Economică în vederea asigurării organizării documentaţiei şi a fişierelor informatice într-o manieră care să permită păstrarea lor pe o perioadă de cinci ani după închiderea oficială a „POR Axa  prioritară 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică " şi posibilitatea accesării acestora în condiţii optime de către organismele abilitate să verifice sau să realizeze auditul implementării proiectului.

 


|
|
|
|
|
|